Home

Algemeen

De Kadernota geeft zoveel mogelijk richting voor de begroting 2024.

Deze Kadernota komt tot stand in financieel onzekere tijden. Dit geldt zowel voor onze inwoners als voor ons als gemeente. Een van de onzekerheden is de hoge inflatie waar we mee te maken hebben. Dit heeft een grote impact op onze inwoners maar ook op onze begroting. Dit maakt het stellen van kaders voor de begroting 2024 onzeker en maakt het plannen van ons financieel perspectief complex. Naast de hoge inflatie is er politiek ook de nodige onzekerheid. De effecten van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied zijn nog niet bekend maar de verwachte maatregelen gaan wel effecten hebben in onze organisatie maar vooral ook in het agrarisch gebied en voor de agrariërs.  

We zetten in op het onderzoeken van de mogelijkheden die het rapport “Elke regio telt” aan ons biedt. Uit dit rapport blijkt dat de regionale verschillen in brede welvaart in Nederland groot zijn en verder toenemen. Ook voor een deel van onze gemeente is dat het geval. Als college willen we met de uitkomsten van dit rapport aan de slag omdat brede welvaart voor iedereen moet zijn. We willen als college aan de slag om de brede welvaart in onze gemeente te bevorderen, in het bijzonder in het veenkoloniale gebied. Hiertoe benutten wij onder meer de nieuwe Regio Deal die we als gemeente aan willen gaan.

We willen als gemeente, ondanks dat niet alles zeker is, een aantal stappen voorwaarts maken en inzetten op het afronden van zaken die al langer spelen. We doen daarom in deze kadernota een aantal voorstellen aan de gemeenteraad op het gebied van duurzaamheid, sport, huisvesting van scholen, preventie en armoede bestrijding, verkeer en de inrichting van de openbare ruimte.     

De diversiteit en veelheid aan maatschappelijke opgaven legt een groot beslag op onze ambtelijke organisatie. Dit betekent dat we moeten prioriteren en keuzes maken. De krappe arbeidsmarkt stelt ons hierbij voor een uitdaging. Om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de grote maatschappelijke opgaven is het in toenemende mate noodzakelijk om in regionaal verband met onze partners samen te werken.

In deze kadernota hebben wij diverse voorstellen gedaan en daar een prioritering aan toegekend. Graag nodigen we de raad van harte uit om hierover het gesprek aan te gaan en waar gewenst wijzigingen aan te brengen in de voorliggende Dynamische Prioriteiten Lijst en het Meerjarig Investeringsplan.  

Samen denken en samen doen.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2023 09:40:51 met de export van 05/22/2023 09:38:15